Všeobecné obchodní podmínky

Podmínky ochrany osobních údajů

    

Obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky

 1. Obecná ustanovení
  a) Provozovatelem služby Kafe Friedrich na webové adrese https://shop.kafefriedrich.cz je Zuzana Bartoněk, Smetanova 45 60200 Brno, IČ 06046291, e-mail: objednavky@kafefriedrich.cz.
  b) Služba Kafe Friedrich na dálku zajišťuje výrobu a následný rozvoz zboží do blízkého okolí provozovny na ulici Smetanova 45, 60200 Brno.
  c) Kupující je fyzická nebo právnická osoba, která si objednala zboží a jeho dovoz přes internetový obchod https://shop.kafefriedrich.cz prostřednictvím elektronického formuláře.
 2. Objednání zboží
  a) Objednání zboží probíhá výhradně prostřednictvím objednávkového formuláře na adrese https://shop.kafefriedrich.cz
  b) Provozovatel služby Kafe Friedrich si vyhrazuje právo stanovit minimální výši objednávky dle rozpisu a právo nerozvážet do některých oblastí nad uvedenou oblast rozvozu.
  c) Osobní odběr na provozovně není možný.
 3. Platba
  a) Objednané zboží je možno zaplatit pouze platební kartou prostřednictvím online platební brány umístěné na stránce Kafe Friedrich. Veškeré platby jsou prováděny v české měně (CZK).
  b) Platby online kartou se uskutečňují prostřednictvím systému Barion. Informace o kartě se nedostanou k obchodníkovi. Poskytovatel služeb Barion Payment Zrt je instituce pod dohledem Národní banky Maďarska a číslo licence je H-EN-I-1064/2013.
 4. Zboží
  a) Je zakázáno prodávat alkoholické nápoje osobám mladším 18 let.

Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti dnem 22. 3. 2020.

 

 

 

 

Podmínky ochrany osobních údajů

I.
Základní ustanovení

 1. Správcem osobních údajů podle čl. 4 bod 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen: „GDPR”) je Zuzana Bartoněk IČ: 06046291 se sídlem Smetanova 45, Brno 602 00 (dále jen: „správce“).
 2. Kontaktní údaje správce jsou:
  adresa: Smetanova 45, Brno 602 00
  e-mail: objednavky@kafefriedrich.cz
  telefon: +420 777 062 026
 3. Osobními údaji se rozumí veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě; identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.

II.
Zdroje a kategorie zpracovávaných osobních údajů

 1. Správce zpracovává osobní údaje, které jste mu poskytl/a nebo osobní údaje, které správce získal na základě plnění Vaší objednávky:
  ● jméno a příjmení
  ● e-mailová adresa
  ● telefon
 2. Správce zpracovává Vaše identifikační a kontaktní údaje a údaje nezbytné pro plnění smlouvy.

III.
Zákonný důvod a účel zpracování osobních údajů

 1. Zákonným důvodem zpracování osobních údajů je
  ● plnění smlouvy mezi Vámi a správcem podle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR,
  ● splnění právní povinnosti správce podle čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR,
  ● oprávněný zájem správce na poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR.
 2. Účelem zpracování osobních údajů je
  ● vyřízení Vaší objednávky a výkon práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem; při objednávce jsou vyžadovány osobní údaje, které jsou nutné pro úspěšné vyřízení objednávky (jméno a adresa, kontakt), poskytnutí osobních údajů je nutným požadavkem pro uzavření a plnění smlouvy, bez poskytnutí osobních údajů není možné smlouvu uzavřít či jí ze strany správce plnit,
  ● plnění právních povinností vůči státu
 3. Ze strany správce nedochází/dochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu čl. 22 GDPR. S takovým zpracováním jste poskytl/a svůj výslovný souhlas.

IV.
Doba uchovávání údajů

 1. Správce uchovává osobní údaje
  ● po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem a uplatňování nároků z těchto smluvních vztahů.
 2. Po uplynutí doby uchovávání osobních údajů správce osobní údaje vymaže.

V.
Příjemci osobních údajů (subdodavatelé správce)

 1. Příjemci osobních údajů jsou osoby
  ● podílející se na dodání zboží/služeb/realizaci plateb na základě smlouvy
 2. Správce nemá v úmyslu předat osobní údaje do třetí země (do země mimo EU) nebo mezinárodní organizaci.

VI.
Zpracovatelé osobních údajů

 1. Zpracování osobních údajů je prováděno správcem.

VI.
Vaše práva

 1. Za podmínek stanovených v GDPR máte
  ● právo na přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 GDPR,
  ● právo opravu osobních údajů dle čl. 16 GDPR, popřípadě omezení zpracování dle čl. 18 GDPR,
  ● právo na výmaz osobních údajů dle čl. 17 GDPR,
  ● právo vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR,
  ● právo na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR a
  ● právo odvolat souhlas se zpracováním písemně nebo elektronicky na adresu nebo e-mail správce uvedený v čl. III těchto podmínek.
 2. Dále máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že se domníváte, že bylo porušeno Vaše právo na ochranu osobních údajů, případně se obrátit na soud.

VII.
Podmínky zabezpečení osobních údajů

 1. Správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů.
 2. Správce prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby.

VIII.
Závěrečná ustanovení

 1. Odesláním objednávky z internetového objednávkového formuláře potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.
 2. S těmito podmínkami souhlasíte zaškrtnutím souhlasu prostřednictvím internetového formuláře. Zaškrtnutím souhlasu potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.
 3. Správce je oprávněn tyto podmínky změnit. Novou verzi podmínek ochrany osobních údajů zveřejní na svých internetových stránkách a zároveň Vám zašle novou verzi těchto podmínek Vaši e-mailovou adresu, kterou jste správci poskytl/a.

Tyto podmínky nabývají účinnosti dnem 25. 5. 2018.